#OhMyWheelCleaner

Innowacyjna formuła płynu do felg o neutralnym PH i przyjemnym zapachu. Posiada znakomite właściwości czyszczące. Doskonale sprawdza się przy domywaniu ciężkich zabrudzeń.
Dostępny w pojemnościach 0.5 l z trygerem i 5 l.

Sposób użycia

  • Ubierz rękawiczki
  • Spryskaj obficie każdą z felg
  • W razie potrzeby użyj pędzelka lub delikatnej szczotki do felg
  • Spłucz wodą pod ciśnieniem
  • Jeśli felgi wciąż są brudne, powtórz powyższe punkty

Dodatkowe informacje

Skin Irrit. 2: H315 – Działa drażniąco na skórę. Eye Irrit. 2: H319 – Działa drażniąco na oczy.

P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102 Chronić przed dziećmi. P264 Dokładnie umyć po użyciu. P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody. P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P337+P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. P501 Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników do segregacji odpadów obecnych w swojej gminie.

EUH208 Zawiera Mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
Maks. zawartość LZO: 9,82 g/L (20 ºC)

Zawiera: Amfoteryczne środki powierzchniowo czynne (% (m/m) < 5), Niejonowe środki powierzchniowo czynne (% (m/m) < 5), Fosfoniany (5 <= % (m/m) < 15), Anionowe środki powierzchniowo czynne (5 <= % (m/m) < 15), Kompozycje zapachowe; Środki konserwujące: Bronopol (INN) (2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL), Mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-5007] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1) (METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE / METHYLISOTHIAZOLINONE).