#OhMyShampoo

Wysoce skoncentrowany szampon o znakomitych właściwościach pieniących. Skutecznie usuwa nawet stary brud. Bezpieczny dla wcześniej nałożonych wosków i sealantów. Zapewnia doskonały poślizg. Przyjemny zapach gumy balonowej.
Dostępny w pojemnościach 0.5 l i 5 l.

Sposób użycia

  • Przygotuj dwa wiadra z separatorami
  • Do jednego z wiader dodaj 30ml szamponu na 10l wody, drugie przeznacz do płukania
  • Dokładnie wymieszaj roztwór
  • Do mycia używaj wysokiej jakości rękawicy wełnianej lub mikrofibrowej
  • Myj samochód od góry do dołu
  • Solidnie spłucz czystą wodą
  • Nie dopuść do wyschnięcia na powierzchni
  • Nie myj auta w słońcu

Dodatkowe informacje

Skin Irrit. 2: H315 Działa drażniąco na skórę.

P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102 Chronić przed dziećmi. P264 Dokładnie umyć po użyciu. P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody. P332+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. P501 Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników do segregacji odpadów obecnych w swojej gminie.

EUH208 Zawiera Mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Maks. zawartość LZO: 6,42 g/L (20 ºC)