#OhMyGlassCleaner

Płyn do mycia szyb, lusterek i innych powierzchni szklanych wewnątrz oraz na zewnątrz pojazdu. Usuwa ciężkie zabrudzenia, ślady po owadach czy tłuste plamy, nie pozostawiając przy tym smug ani zacieków. Przyjemny zapach umila czyszczenie, a dopracowana formuła zapewnia doskonałą przejrzystość. Jest bezpieczny dla przyciemnionych szyb, nie narusza niewidzialnych wycieraczek.
Dostępny w pojemnościach 0.5 l z trygerem i 5 l.

Sposób użycia

  • Spryskaj powierzchnię niewielką ilością płynu
  • Nanieś mgiełkę bezpośrednio na mikrofibrę lub dedykowaną ściereczkę do szkła Przetrzyj zabrudzoną powierzchnię
  • Wypoleruj drugą stroną mikrofibry, aby uzyskać przejrzystą powierzchnię
  • W przypadku cięższych zabrudzeń powtórz powyższe kroki

Dodatkowe informacje

Flam. Liq. 3: H226 – Łatwopalna ciecz i pary.

P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102 Chronić przed dziećmi. P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. P233 Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P370+P378 W przypadku pożaru: Użyć gaśnicy proszkowej typu ABC do gaszenia.. P403+P235 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu. P501 Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników do segregacji odpadów obecnych w swojej gminie.

Maks. zawartość LZO: 100,85 g/L (20 ºC)