#OhMyDressing

Opis: Dedykowany produkt do pielęgnacji wszelkich elementów plastikowych oraz gumowych we wnętrzu. Przywraca powierzchniom naturalny, oryginalny wygląd. Dodatki antystatyczne i filtry UV zapewniają dodatkową ochronę przed zabrudzeniami, szarzeniem oraz pękaniem. Dzięki konsystencji mleczka jest bardzo wydajnym środkiem.

Dostępny w pojemności 0.5 l.

Sposób użycia

  • Wstrząśnij przed użyciem
  • Aplikuj tylko na czystą i suchą powierzchnię
  • Nanieś niewielką ilość produktu na miękki aplikator i rozprowadź po powierzchni
  • Przetrzyj do sucha czystą mikrofibrą
  • W celu wzmocnienia efektu zaaplikuj drugą warstwę

Dodatkowe informacje

Eye Irrit. 2: H319 – Działa drażniąco na oczy.

P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102 Chronić przed dziećmi. P264 Dokładnie umyć po użyciu. P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P337+P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. P501 Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników do segregacji odpadów obecnych w swojej gminie.

EUH208 Zawiera Mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Maks. zawartość LZO: 7,13 g/L (20 ºC)