#OhMyDetailer

Preparat typu Quick Detailer do zastosowania na powierzchni lakieru w celu nadania jej większego połysku i śliskości. Usuwa kurz, odciski palców oraz ślady po twardej wodzie. Wydłuża trwałość wcześniej nałożonych wosków, a niezabezpieczonym powierzchniom nadaje efektu hydrofobowości.
Dostępny w pojemności 0.5 l z trygerem.

Sposób użycia

  • Porządnie wstrząśnij
  • Rozpyl produkt na czysty lakier i/lub bezpośrednio na wysokiej jakości mikrofibrę
  • Rozprowadź przy pomocy mikrofibry na poszczególnych elementach
  • Po upływie 2-3 minut dotrzyj produkt suchą stroną ściereczki

Dodatkowe informacje

P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102 Chronić przed dziećmi. P501 Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników do segregacji odpadów obecnych w swojej gminie.

EUH208 Zawiera Mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1), Pomarańcza, słodka, ekstrakt. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Maks. zawartość LZO: 11,08 g/L (20 ºC)